حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۴
مصوبه هیات وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران براي بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين


هیأت وزیران درجلسه مورخ 19/8/1384 که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 10 ، 11، 27 و بند (ج) ماده 21 ، بند (الف) ماده 39، بندهای (د) و بند (ط) ماده 95 ،بند (و) ماده 101 و بند الف ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 -آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین رابه شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین
ماده 1 – هدف از این آئین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد :
الف – توزیع عادلانه در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب – توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج - افزایش تولید و صادرات غیر نفتی
د – تقویت تحرک اقتصادی
ه – افزایش کارایی تسهیلات بانکی
و – تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید
ماده 2 - دراین آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- بنگاههای کوچک : به واحدهای تولیدی ( کالا و خدمات ) گفته میشود که میزان اشتغال آنها کمتر ز 50 نفر باشد.
ب - دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی، صنعت،معدن وخدمات ،فرهنگی وآموزشی فعالیت خواهند داشت.
ج - دبیرخانه کار گروه : دبیرخانه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
د - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ه - بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و - منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای ان به بنگاههای بخشهای تعاونی وخصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد.
ماده 3- بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاههای کوچک موضوع این آیین نامه اختصاص دهد .

1388

1387

1386

1385

1384

سال
50

50

50

35

20

درصد

تبصره 1 - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ووزارت کار وامور اجتماعی مکلفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط ، در 15 اسفند ماقبل هر سال سهمیه اعتباری هر استان برای سال آینده را با توجه به مزیت های اقتصادی ، استعدادها و میزان عدم برخورداری واستانها تعیین و ابلاغ کند ، تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد شد.
سهمیه های تعیین شده با توجه به عملکرد ، در فاصله زمانی سه ماهه در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.
تبصره 2 - شورای برنامه ریزی توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغالزایی بیشتر ، سیاستها و جهت گیریها ی تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرحهای پیشنهادی کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل 10% خواهد بود ، تصویب و ابلاغ نماید.
در مورد سهم آورده تعاونیها موضوع ماده 12 تصویب نامه شماره 19416/ت33108هـ مورخ 21/4/1384 بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد.
تبصره 3 - بانک مکلف از منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع ماده(3) این آیین نامه تامین نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به شناسایی راههای تأمین کسری تسهیلات احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام کند .
ماده4 - به منظور تشویق وترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانکهای عامل موضوع جدول جدول ماده (3) این آیین در هدایت منابع به فعالیتهای موضوع این آیین نامه ، ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آئین نامه دستور العملی توسط سازمان، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه وتوسط رئیس بانک ابلاغ میشود.
ماده 5 - به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آئین نامه واطمینان از بهره برداری از طرح وتحقق اهداف پیش بینی شده ، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح ها مطابق دستور العملی متضمن اولویتهای موضوعی ، منطقه ای و زمانی ، خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارت خانه های کار و امور اجتماعی ، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفترامور مناطق محروم تهیه واعلام می شود.
تبصره 1 – عناصر مربوط به دستو رالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این آیین نامه د رپانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأ یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانکهای عامل می رسد . این دستور العمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیتهایی که در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاک عمل می باشد .
تبصره 2 - ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذار ی، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می باشد .
تبصره 3 – سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستور العمل مووع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود.
ماده 6 – بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات ( حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده ودر معرض اطلاع عموم قرار داده است) ، با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی ، مالی و فنی طرحها ، نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام می کند.
تبصره 1 - بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان ،قوانین و مقررات مربوط به ایثار گران راکاملاً رعایت کند.
تبصره 2 - بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی و دبیر خانه کار گروه اعلام کند.
ماده 7 – دبیرخانه کارگروه ، موظف است ظرف یک ماه ، نظردبیرخانه در زمینه استحقاق ، بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانک اعلام کند.
تبصره – عدم اعلام نظر دبیر خانه کارگروه استان تاپایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل ، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.
ماده 8 – بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیتها و شرایط دستور العمل موضوع ماده (5) این آیین نامه ، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آغاز بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده رادر قالب چارچوبی که توسط دبیر خانه شورای عالی اشتغال اعلام می شود به دبیرخانه مذکور اعلام کنند.
ماده 9 – استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده ، مربوط به طرحهای به بهره برداری رسیده رابرای اریه به هیئت دولت به دبیر خانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
ماده 10 – وزارت کار وامور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن ، برنامه جامع ارتقا، توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که در زمینه بنگاهداری ، بازار یابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند ، تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا در آورد.
تبصره – در صورت تشخیص دبیر خانه کارگروه، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است.
ماده 11- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي ، جدول تفصيلي معافيتها ي قانوني مالياتي براي طرحهاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه در بخشهاي مختلف را تدوين و اعلام كند.
ماده12- سازمان مكلف است اعتبار مورد نياز براي تامين يارانه سود كارمزد و پرداختهاي تشويقي به نظام بانكي را سالانه بر آورد و در لوايح بودجه سنواتي پادار كند.

تاریخ به روز رسانی: 1391/05/07
تعداد بازدید: 4056
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد مركزي دانشگاه
كدپستي:8815713471      تلفن:5-33330061-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal