حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۲
دستورالعمل ها
دستورالعمل نظارت بر آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود باز ده و كار آفرين

تأثير قطعي اجراي آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود باز ده و كار آفرين بر اقتصاد و اشتغال كشور و حجم عظيم و گستردگي اين اقدام ايجاب مي كند كه كليه مسئولين و دست اندر كاران اجراي آيين نامه مذكور در ارتباط با حسن اجراي آن نهايت تلاش و همت خود را به كارگيرند . بديهي است هرگونه سهل انگاري در امر نظارت بر منابع موضوع آيين نامه مذكور مي تواند خساراتي را متوجه اقتصاد كشور و همچنين متقاضيان نمايد .با عنايت به اين ضرورتها ، دستورالعمل نظارت بر اجراي مصوبه شماره 46468 ت 34055 هـ مورخ 5/9/84 هيأت محترم وزيران موضوع آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود باز ده و كار آفرين به شرح ذيل ابلاغ مي گردد .
ماده 1 – محورهاي اصلي نظارت در اين دستور العمل مبتني بر رويكردهاي موضوع ماده 1 آيين نامه بو‍‍يژه افزايش كارآيي تسهيلات بانكي و تقويت كار آفريني ، اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است .
ماده 2 – نظارت اصلي بر نحوه اجراي آيين نامه ها دراستانها برعهده استانداران بعنوان نمايندگان عالي دولت و رؤساي كار گروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها خواهد بود .
ماده 3 – با توجه به فرايند عملياتي و گردش كار اجراي آيين نامه ، هركدام از دستگاههاي اجرايي و بانك هاي عامل مسئول پاسخ گويي به آن بخش از كار كه انجام آن بر اساس آيين نامه يا مصوبات كار گروه به آنها محول شده است مي اجراي امور اعمال نمايند .
ماده 4 – به منظور نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به آيين نامه ، كميته هاي نظارت در استانها با عويت نمايندگان استانداري ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، سازمان كار و امور اجتماعي استان ، دستگاه اجرايي و بانك عامل ذيربط تشكيل مي گردد .
تبصره : حضور حد اقل يك نفر از نمايندگان استانداري و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان كار و امور اجتماعي استان در هريك از اقدامات نظارتي كميته ها الزامي مي باشد .
ماده 5 – اعضاء كميته نظارت از ميان كارشناسان خبره و امين با معرفي رؤساي سازمان كار و امور اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، دستگاه اجرايي و بانك عامل استان با تأييد و حكم استاندار منصوب مي شوند .
تبصره 1 – تعداد كميته ها و ناظرين با توجه به تعداد طرحها و وضعيت استان با ناظر كار گروه و استغال و سرمايه گذاري استان تعيين مي گردد.
تبصره 2 – اعضاء كميته نظارت نبايد از عوامل اجرايي در مراحل مختلف معرفي ، تصويب و تصميم گيري در كورد طرحها باشند به تعبير روشن تر نظارت و اجرا كاملا ً تفكيك مي شوند .
ماده 6 – منظور از نظارت پيش بيني شده براي طرحهاي استفاده كننده از تسهسلات بانكي : بازديد ، بررسي ، مطابقت ، تصميم گيري ، رفع اشكال ، اصلاح و بهبود ، اندازه گيري و كنترل كمي و كيفي كليه طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني به تفكيك مراحل اصلي ذيل مي باشد :
مرحله 1 – نظارت قبل از شروع طرح شامل : بررسي و مطابقت دادن طرحهاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع فعاليت ، بررسي نحوه محاسبه و تعيين سهم آورده متقاضي و در نهايت تصويب اوليه طرحها در كار گروههاي تخصصي و اشتغال و سرمايه گذاري .
مرحله 2 – نظارت حين اجراي طرح شامل : بررسي پيشرفت مالي و فيزيكي ، موانع و مشكلات فني و مالي و ارائه راه حل رفع مشكلات احتمالي طرحها در دوران اجرا .
مرحله 3 - نظارت بعد از بهره برداري طرح شامل : كنترل زمان بهره برداري و آغاز فعاليت ، تعهدات متقاضيان طرحها به ويژه اشتغال تعهد شده و اعمال
ماده 7 – اهم وظائف كميته هاي نظارت عبارتند از :
1 – 7 – نظارت برحسن انجام وظائف بانكها ودستگاههاي اجرايي در خصوص:
الف – وضعيت پرداخت تسهيلات به متقاضيان .
ب – نحوه نظارت بر هزينه نمودن تسهيلات متقاضيان .
پ – ارائه خدكات مشاوره اي .
ت – نظارت بر حسن اجراي طرحها .
ث – ارزيابي ميزان همكاري ، راهنمايي و مشاوره دستگاههاي اجرايي به مجريان طرحها .
ج – ارزيابي ميزان كيفيت اجرايي طرحها .
چ – نظارت بر زمان بندي و سرعت اجراي طرحها .
ح – ارزيابي ميزان توانمندي مجريان طرحها و برخورداري از مهارتهاي لازم جهت اداره يك بنگاه اقتصادي .
خ – نظارت بر نحوه تخصيص يارانه به طرحها .
ه – بررسي دقيق طرحهاي به بهره برداري رسيده از نظر تحقق اشتغا ل پيش بيني شده در طرح و همچنين ارزيابي پايداري آنها .
2 – 7 – ارائه پيشنهادات لازم به استاندار و رئيس كار گروه اشتغال استان و همچنين مديران دستگاههاي اجرايي و بانك هاي عامل در خصوص :
الف – آسيب شناسي فرآيند ها
ب – راهكارهاي پيش گيري از آسيب ها و تخلفات احتمالي .
تبصره : نظارت دستگاههاي نظارتي ، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ، دبير خانه كار گروه نافي وظائف نظارتي بانكهاي و دستگاههاي اجرايي نخواهدبود .
ماده 8 – هسته هاي نظارت بعنوان زيرمجموعه كميته نظارت در كليه شهرستانها با وظائف كميته نظارت تشكيل مي شوند و مي توانند از ظرفيت هاي كليه فرمانداريها ، بخشداريها و دهياريها در اخذ اطلاعات لازم از وضعيت طرحها و به ويژه ميزان اشتغال زايي و وضعيت پايداري آنها استفاده نمايند .
ماده 9 – مسئوليت نظارت بر طرحهاي خود اشتغالي بر عهده دستگاههاي متولي و معرفي كننده متقاضيان مي باشد و دستگاههاي مذكور موظفند بر اساس برنامه زمان بندي كه به دبير خانه كار گروه و سازمان كار و امور اجماعي ارائه مي نمايند اقدام به بازديد و نظارت بر طرح ها نمايند .
ماده 10 – يك نسخه از كليه گزارشات كميته هاي نظارت علاوه بر دبير خانه كار گروه مي بايست در پرونده طرحهاي ذيربط نگهداري شود .
تبصره : گزارشات مي بايست به امضاء حداقل سه نفر از اعضاء رسيده و نام و نام خانوادگي آنها در ذيل گزارش به صورت خوانا درج گردد .
ماده 11 – كميته هاي نظارت موظفند گزارشات خود را در ظرف مدت سه روز پس از بررسي يا بازديد از طرحها به دبير خانه كار گروه ارائه نموده و دبير خانه كار گروه موظف است جمع بندي گزارشات به منظور تصميم گيري در اولين جلسه كار گروه هر استان مطرح نمايد .
ماده 12 – در مواردي كه كميته هاي نظارت تشخيص دهند كه روند اجراي امور در دستگاه اجرايي ، بانك عامل و يا مرحله خاصي ، از مسير اصلي خارج شده است موظفند به صورت فوق العاده كار گروه اشتغال و سرمايه گزاري و بررسي و تصميم گيري ارائه نمايند .
ماده 13 – كميته هاي نظارت موظفند در صورت مشاهده تخلف يا سو استفاده مراتب را در اسرع وقت به استاندار به صورت محرمانه گزارش نمايند .
تبصره : در صورت احراز هر گونه تخلف مراتب توسط استاندار به مراجع صا لحه ( هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ندالزوم مراجع قضايي ) معرفي و متخلفين تحت تعقيب قرار خواهند گرفت .
ماده 14 – استانداران موظفند جمع بندي اقدامات كميته هاي نظارت را به صورت ماهيانه به وزارت كار و امور اجتماعي گزارش نمايند .
ماده 15 – منابع مالي طرح از محل اعتبارات استاني و ملي بر اساس حجم نظارت و برنامه عملياتي طرحهاي هر استان پيش بيني و تأمين خواهد شد .
ماده 16 – دبير خانه كميته نظارت در سازمان كارو امور اجتماعي استان مستقر خواهد بود .
اين دستو العمل در 16 ماده و 6 تبصره بر اساس بند يك مصوبه مورخ 18/4/85 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است .
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/07
تعداد بازدید: 3919
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد مركزي دانشگاه
كدپستي:8815713471      تلفن:5-33330061-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal